LAKSHAY REHAB

Contact Person : Dr.Kanan Doshi B.Sc O.T, N.D.T (USA)

Office Address :

205AA, L.B.S Road,
Nityanand Nagar, Near Shreyas Junction,
Ghatkopar (w),Mumbai – 400086

Tel. No.: 022 – 64191631

Mobile : 9819491700

Email : kanandoshi@gmail.com
Website : w
ww.lakshayrehab.com